Әсма яки гамәл вә җәза

Габбас мелла. «Б…» авылы мәшһүр бер авыл улдыгы кеби, кәндесендә (үзендә) исеме ерак җирләргә китмеш күренекле бер имам бар иде. Кырык яшьләрендә булган бу имамның гаиләсе (җәмәгате)

Көтебе ситтә (өзек)

Мәүдуг (ялган) хәдисләр. Хәдис уйлап чыгаручылар. Мәүдуг хәдисләр хакында басылган хезмәтләр

Хәдис галимнәренең көч сарыф итеп хәдисләрне җыю­ларының, сәнәдләр тикшереп һәрберсен үлчәү аша үткәрүләренең бөек сәбәпләренең берсе – арада мәүдуг (асылсыз) хәдисләрнең йөрүләре һәм дөрес хәдисләр белән аралашып,