Тәрбия вә тәгълим

Гаилә вә мәктәбнең бер-берсенә ярдәмләшүләре ляземдер. Ибтидаи мәктәбләрнең вазыйфалары яшь балаларга ялгыз гыйлем бирү, дин белдерү, дөньяга карашларын алыштыpy гына түгел. Бәлки, әдәб исламиягә күндерү, гүзәл әхлакка гадәтләндерү вә, хәзерге ихласча әйткәндә, тәрбия кылу тәгълимдән алда тотарга тиешле булган мәктәбләрнең иң беренче вазыйфаларыдыр. Мәктәбтән әдәб алуб чыкмаган бала кемнән вә кайдан әдәб алур?

Тәрбия эше

Бала киләчәк тормышка әзер­ләү өчен тәрбия ителә. Әгәр баланың яшәве өметле булмаса, аны тәрбия кылу өчен энергия түгүнең мәгънәсе дә юк. Шуның өчен хәзерге педагогия тән тәрбиясенә